Jeugdplan O.V.V. ANIMO 2016-2019

‘Zaterdag is de mooiste dag van de week’

versie: januari 2016

1. Inleiding

O.V.V. Animo heeft een leuke jeugdafdeling waar spelers veel plezier aan beleven en zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Trainers en begeleiders zetten zich volop in om goede trainingen te verzorgen, te coachen en iedereen tot zijn recht te laten komen. We willen dit zo houden en verder versterken. Daarvoor is dit jeugdplan opgesteld:
– om duidelijk te maken waar we voor staan en wat leden en hun ouders mogen verwachten;
– om richting te geven aan en samenhang te brengen in alle energie die veel vrijwilligers aan onze jeugd geven;
– om verbetermogelijkheden om te zetten in concrete acties voor de komende periode.

We zien om ons heen dat we meer moeite moeten doen om jeugd te bereiken en aan ons te binden. De samenleving vergrijst en er zijn veel alternatieve sporten en activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook ons omringende voetbalverenigingen zijn zich hiervan bewust en oefenen aantrekkingskracht uit op jongens en meiden in onze regio. En verder zijn we van mening dat we meer kunnen doen aan het bevorderen van de doorstroom naar de senioren(selectie) teneinde de ambities van het bestuur te realiseren.

Stilzitten is dus geen optie. Na gesprekken met jeugdleden, hun ouders, trainers en begeleiders wordt vanuit het bestuur met voorliggend plan een antwoord gegeven op de uitdagingen waar we voor staan. De rode draad uit die gesprekken is: stel het voetbal centraal en verbeter de communicatie. Ter voorbereiding hebben we ook bestudeerd hoe andere – kleine en grote – voetbalverenigingen in de regio hun beleid hebben bepaald en verwoord. Dat zijn vaak dikke verhalen, vrij formeel. Wij hebben er voor gekozen een compact plan te maken dat past bij de cultuur van onze club. Dus blij zijn met alles wat goed gaat en de schouders eronder zetten om samen verder te verbeteren aan de hand van speerpunten.

Een compact plan betekent dat we niet uitputtend zijn en bijvoorbeeld niet opnemen wat onder meer vanuit de KNVB al wordt aangereikt; niet alles komt aan bod en het is nooit ‘af’. Wie zaken mist en suggesties heeft, wordt van harte uitgenodigd aanvullingen aan het bestuur voor te stellen.

Wij bedanken iedereen die met suggesties en opbouwende kritiek, vanuit een warm hart voor O.V.V. Animo, een bijdrage heeft geleverd.

In het vervolg van dit plan beschrijven we:
doelstelling en visie,
– de organisatie,
– de speerpunten voor de komende periode. Per speerpunt zijn steeds acties benoemd.

2. Doelstelling en visie op jeugdafdeling: het beste eruit halen
O.V.V. Animo wil de logische keuze zijn voor alle kinderen in de buurt die overwegen te gaan voetballen. Iedereen is welkom. Onze visie is dat iedere jeugdvoetballer beter kan en wil worden en onze jeugdafdeling daarvoor een structuur en een klimaat moet scheppen. Dat betekent dat juist ook trainers en begeleiders zich verder willen ontwikkelen – goed doen doet goed volgen – en dat zij zowel oog hebben voor de teamontwikkeling als de individuele ontwikkelbehoeften en ontwikkelmogelijkheden, binnen de verschillende leeftijdscategorieën. Sommige jongens (en meisjes) hebben van nature alles mee, anderen komen wat langzamer op gang, bij de een helpt een aai over de bol, bij de ander moet je misschien wat vaker iets voordoen. Sommigen leven voor voetbal, anderen zien het als een hobby naast andere hobby’s. Onze trainers en coaches zetten zich met plezier in om uit iedereen het beste te halen.

Plezier beleven aan voetbal is een voorwaarde om beter te kunnen worden in het spel. Iemand die met plezier speelt, zal vaker willen spelen en wordt zo beter. Zo veel mogelijk voetbalplezier en binding met de vereniging zijn zo twee recreatieve doelstellingen van de jeugdafdeling. Het prestatieve doel is het opleiden voor de seniorenselectie. Vanuit het bestuur wordt hierin de aanwijzing gegeven dat O.V.V. Animo streeft naar een goede plek in de vierde klasse en dat de doorstroming vanuit de jeugd van belang is, dat juist ‘eigen kweek’ het moet gaan doen. Deze aanwijzing werkt door in de klassen waarin jeugdteams worden ingedeeld (zie verder onder 3).

Het beste eruit halen wordt ondersteund door de gedragsregels die O.V.V. Animo heeft opgesteld; sportief gedrag, het goede voorbeeld geven en respect als werkwoord zijn dan de sleutelbegrippen.

2.1 Organisatie
Voorliggend plan is opgesteld door het bestuur. Het bestuur bewaakt ook de uitvoering van het plan waarbij de taakverdeling op hoofdlijnen als volgt is:
– De voorzitter bewaakt de uitgangspunten, de aansluiting op de ontwikkeling bij de senioren en ziet erop toe dat iedereen doet wat hij of zij moet doen en organiseert hulp waar nodig;
– Het bestuurslid met technische zaken in de portefeuille organiseert de aanstelling en ontwikkeling van trainers/begeleiders, is verantwoordelijk voor het hele voetbaltechnische programma, indelingen en de communicatie daarover;
– De secretaris helpt de voortgang te bewaken, adviseert, organiseert contacten met onder meer KNVB, collega-verenigingen;
– De overige bestuursleden helpen op onderdelen bij de uitvoering en zijn behulpzaam met een actieve, positief-kritische rol in het bestuur.

Een sleutelrol is weggelegd voor de trainers en begeleiders. Daarom vindt 12 keer per jaar een overleg plaats tussen hen en het bestuur. Hierin komen aan de orde:
– Uitvoering van het plan, voortgang activiteiten;
– Ontwikkeling van de teams;
– Voortgang trainingen en bijstellingen trainingsprogramma en –inhoud;
– Ontwikkeling van individuele spelers.

Actie: plannen van de overleggen

3. Speerpunten

Speerpunt 1: indelen om te ontwikkelen
Indeling in KNVB-klasse. Al onze jeugdteams worden elk seizoen door de KNVB ingedeeld in verschillende klassen. Wij kunnen als vereniging zelf aangeven op welk niveau (en in welke klasse) de teams bij voorkeur ingedeeld moeten worden. Het heeft onze voorkeur onze teams zo in te delen dat onze teams zo hoog mogelijk, maar met gelijke kans op winst en verlies worden ingedeeld. Daarbij gaan wij er van uit dat de andere verenigingen dit ook naar eer en geweten doen zodat het niveau van de tegenstanders vergelijkbaar is met dat van ons. Op die manier is ook het plezier gewaarborgd en wordt de ontwikkeling optimaal ondersteund.

Indeling in teams. Bij veel verenigingen – groot en klein – is de indeling van spelers in de teams een bron van discussie. Wel of niet selecteren? De ene goede speler bij zijn vriendjes laten of door laten stromen? Kunnen we de begeleider, die ook vader is, vragen zijn zoon aan een ander team af te staan? Bij O.V.V. Animo kennen we deze discussies ook. Er zijn veel overwegingen terwijl er soms ook niet zo veel te kiezen valt. Ons beleid wordt, met alle beperkingen van een kleine vereniging, vooral bepaald door wat we in samenspraak met trainer en begeleider het beste vinden voor de persoonlijke ontwikkeling van het jeugdlid. Iedereen verdient het dat er periodiek heel specifiek wordt gekeken naar zijn mogelijkheden. We gaan met dit plan de volgende regels hanteren:

A. Iedereen wordt ingedeeld in de leeftijdscategorie waarin hij thuishoort. Dispensatie vragen om ondanks de leeftijd in een lagere leeftijdscategorie doen we alleen bij hoge uitzondering, als er duidelijke fysieke of sociaal-emotionele redenen zijn. De mogelijkheid tot het uitkomen van spelers in een hogere leeftijdscategorie wordt in principe geboden indien dit in het belang van de ontwikkeling van het jeugdlid is. We zijn hierin echter terughoudend. Zo’n plaatsing zal overleg gevoerd worden tussen de betrokken trainers, begeleiders, spelers (en bij de jongsten ouders) en het bestuur. In dit overleg zal men unaniem van mening moeten zijn dat de overplaatsing wenselijk is. Nb. We vinden het wel wenselijk dat, indien de voetbalkwaliteiten dat mogelijk maken, een speler in de tweede helft van het seizoen alvast één keer per week meetraint met de hogere leeftijdscategorie waarin hij het seizoen daarop wordt ingedeeld (uiteraard zonder dat dit ten koste gaan van de binding met het eigen team).

B. Indeling gebeurt waar mogelijk op voetbalkwaliteit. Er zijn altijd verschillen in voetbalkwaliteiten. Als kleine vereniging zullen we altijd een grotere spreiding van kwaliteiten binnen een team kennen dan bij verenigingen die bijvoorbeeld acht E- teams of zes D-teams kunnen samenstellen. De ervaring leert dat het leuker en beter is indien die verschillen niet te groot zijn. Als jongens in een KNVB-klasse spelen met en tegen jongens die bij benadering net zo goed of iets beter zijn, is dat een stimulans voor hun ontwikkeling. Dat geldt op alle niveaus. Te veel of juist te weinig weerstand geeft geen prikkel tot groei, de jongens worden geremd en verliezen het plezier. Daarom stellen we voetbalkwaliteit waar mogelijk centraal.

C. We zijn transparant over de indeling, doen dit tijdig (=voor einde seizoen) en communiceren goed. Het proces van indelen is als volgt:
– Bestuur en technisch coördinator stelt zich op de hoogte van eventuele bijzonderheden (mogelijke noodzaak tot afwijken van indeling in leeftijdscategorie) en maakt het voorstel voor de teamindeling alsmede het trainingsschema(april);
– Het bestuur en technisch coördinator bespreekt de indeling en het trainingsschema en stelt beiden vast (eind april);
– Voorzitter bestuur en technisch coördinator maken afspraken met trainers en begeleiders voor het komende seizoen (begin mei);
– Jeugdleden ontvangen een persoonlijk bericht/brief waarin zij worden geïnformeerd over hun team voor volgend seizoen, over de trainingen en wie de begeleider is (voor 15 mei).

Speerpunt 2: alle trainers en begeleiders zijn één team dat werkt vanuit één visie
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we ieder seizoen de ‘technische staf’ rond kunnen krijgen. Trainers en begeleiders zijn loyaal naar de club en zetten zich in om hun kennis en ervaring in te zetten om de jeugd goed te laten trainen en spelen. De technische staf is – gelukkig – een diverse groep mensen; mensen met decennia voetbalervaring, mensen met een achtergrond in een andere sport, mensen die vooral goed kunnen werken met lastige pubers, mensen die zich juist bij de jongere teams op hun plek voelen. Wij zijn de trainers en begeleiders dank verschuldigd en zijn nu van mening dat zij vanuit het bestuur het volgende mogen verwachten.

Heldere verwachtingen
Het bestuur dient er voor te zorgen dat er een goede ‘fit’ is tussen de betreffende trainer /begeleider en de betreffende leeftijdscategorie/het team. Van alle trainers verwachten wij:
– beheersing van moderne, op het niveau van de groep afgestemde oefenvormen;
– bewustzijn van de eigen communicatiestijl en in staat deze aan te passen aan het niveau van de groep, zich kunnen verplaatsen in de leden van de groep;
– positieve coaching, gericht op het leren voetballen en spelplezier;
– in woord en daad uitdragen van de O.V.V. Animo gedragsregels en ook in ruimere zin: ambassadeur van O.V.V. Animo zijn;
– bereidheid tot samenwerken met andere trainers/begeleiders en bereid zijn voetbalkennis verder te ontwikkelen en te delen met anderen. Bereidheid elkaar te helpen, zoals vervangen bij afwezigheid.
De vier laatstgenoemde verwachtingen hebben wij ook bij de begeleiders.

Passend aanbod
Wie wat verwacht, moet ook iets bieden. Dat is op de eerste plaats natuurlijk de enorme voldoening om kinderen/jongeren iets te leren en ze met plezier te zien presteren. Wie het goed doet, krijgt meer terug dan ie er in stopt. Verder neemt het jeugdbestuur in de komende periode drie initiatieven om meer samenhang aan te brengen. We doen dit omdat we de talenten van onze technische staf optimaal willen gebruiken en vooral om onze jeugd één continue ontwikkellijn te kunnen bieden.
– We organiseren twaalf keer per jaar een bijeenkomst die zoals eerder genoemd gericht is op de ontwikkeling van teams en spelers en het trainingsprogramma.
– In het voorjaar van 2016 nemen we de tijd (bijvoorbeeld drie keer een maandagavond) voor een gezamenlijke training. Inbreng van iedereen is nodig. Deze training heeft ook ten doel elkaar beter te leren kennen, te weten wat je bij wie kan halen en de onderlinge samenwerking te versterken. We willen in 2016 met een groepje trainers/begeleiders het programma voor de training gaan voorbereiden.
– Trainers/begeleiders die zich verder willen ontwikkelen en bij de KNVB een gerichte cursus willen volgen, kunnen het jeugdbestuur vragen dit te ondersteunen. De algemene lijn is dat O.V.V. Animo wil bijdragen aan de kosten van opleidingen indien de vrijwillige trainer voor drie jaar committeert;
– Het bestuur en technisch coördinator is voor trainers/begeleiders aanspreekbaar voor wensen, klachten en suggesties.

KNVB-materiaal als hulpbron, niet als keurslijf
Veel van onze trainers en begeleiders hebben opleidingen gedaan of zijn anderszins bekend met standaardwerken/handboeken als de reeks ‘Allemaal uitblinkers’ die door de KNVB zijn uitgegeven. Wij zien dit materiaal als ondersteunend. Veel verenigingen nemen de handboeken van de KNVB op in hun plannen en beschrijven dan bijvoorbeeld wat een E- pupil geleerd moet hebben of zelfs wat de taken per spelerspositie zijn die gedoceerd moeten worden. Dat willen wij niet. Wij zien de uitgaven van de KNVB ook voor ons als waardevol basismateriaal maar benadrukken dat het gaat om maatwerk – in teamverband en met alle individuele spelers. Wij zien het als belangrijk onderdeel van het werk van de trainer om uit het grote aanbod oefenstof juist die vormen in te passen die uitdagend zijn, die op dat moment passen in de ontwikkeling van de speler en de groep spelers.

Inzet senioren(selectie)
Het is een goede zaak dat de verbinding tussen de seniorenselectie en de A-junioren vanaf dit seizoen wordt versterkt. Wij willen dat verbreden door spelers van de seniorenselectie te vragen zich in te zetten voor de jeugd, als (assistent)trainer of begeleider. Dat hoeft niet altijd, maar zo af en toe. Op deze manier werken we aan verbinding in de club. Maar vooral is het voor pupillen en junioren heel leuk om eens wat nieuwe passeerbewegingen te leren van de spits van het eerste, of een gasttraining te krijgen van de laatste man.

Speerpunt 3: Open communicatie helpt enorm
We hebben de beschikking over mooie nieuwe en oude media maar te vaak gaat het niet goed in de onderlinge communicatie. Blijft het te lang stil, worden bedoelingen niet begrepen, of staan jongens voor nop op een veld te wachten. Iedereen heeft het druk. Maar we moeten altijd voor ogen houden dat als afspraken niet worden nagekomen, we een jeugdlid teleurstellen. In de komende periode willen we meer werk maken van goede communicatie. Dat doen we door:
– Als bestuur verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat we doen en laten, door open te zijn over onze afwegingen die altijd uitlegbaar moeten zijn;
– Ook in onze toonzetting respect voor anderen te tonen;
– Het bestuur en technisch coördinator nadrukkelijk als aanspreekpunt voor trainers en begeleiders aan te wijzen. Voor jeugdleden en hun ouders zijn dit in de eerste plaats natuurlijk de begeleiders en trainers;
– Verdere werkafspraken binnen het bestuur te maken over praktische zaken als het actualiseren van gegevens op de website, wijze van informeren van leden bij beleidswijzigingen, bijdragen aan het clubblad, etc.
– Begeleiders te vragen hun teampagina’s op de website actueel te houden en te zorgen voor wedstrijdverslagen zodat het meer gaat leven.

Tot slot zullen we vanuit de jeugdafdeling initiatieven blijven nemen om O.V.V. Animo op een positieve manier onder de aandacht te brengen onder potentiële jeugdleden. Daarin zien we drie sporen:
– Op de hiervoor beschreven wijze werken aan een voetbalklimaat waarin iedereen zich met plezier kan ontwikkelen;
– Iedereen kan een keer meetrainen om te zien of het bevalt;
– Vooral doorgaan met evenementen als toernooien en het jeugdkamp;
– Informeren van scholen (onderbouw) over activiteiten van O.V.V. Animo, wellicht ook aanbieden een ‘voetbal clinic’ tijdens een gymles te organiseren;
– Organiseren van meer ‘rumoer’ rond activiteiten/wedstrijden. Bijvoorbeeld door het drie keer per jaar spelen van een voorwedstrijd (F of E) voor een derby of andere belangrijke wedstrijd en het houden van een jaarlijkse open dag (voorjaar).

Reacties gesloten