Club van 100

Vrienden van O.V.V. Animo

Huisreglement Club van 100.

April 2016

De Club van 100 (€ 100,–) is een initiatief van O.V.V. Animo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65477731 en opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel:
Het bieden van langdurige financiële steun in de vorm van een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de (ver)bouw c.q. verbetering van de accommodatie van O.V.V. Animo, mede met het oog op privatisering van de accommodatie.

Leden:
– 
Iedereen, zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon die O.V.V. Animo wil steunen, kan lid worden van de Club van 100;
·-Er zal onderscheid gemaakt worden tussen een lid en een lidmaatschap;
· Een lid kan meerdere lidmaatschappen bezitten;
· Een lidmaatschap is gelijk aan een bijdrage van 100 euro per jaar (excl.21% BTW voor bedrijven);
· Een lidmaatschap is niet overdraagbaar;
· Het bestuur van O.V.V. Animo houdt het register bij waarin de namen van alle leden zijn opgenomen;
· Nieuwe leden kiezen voor een lidmaatschap van minimaal 3 jaar,
nadien stilzwijgend verlenging van telkenmale 1 jaar.

Einde lidmaatschap:
· Middels opzegging door het lid; opzegging dient schriftelijk te geschieden
uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode;
· Middels opzegging door O.V.V. Animo, met opgave van reden mede te delen aan het desbetreffende lid; opzegging door O.V.V. Animo kan alleen geschieden als het lid heeft nagelaten aan  zijn   verplichtingen te voldoen.

Jaarlijkse bijdrage:
· De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage van
€ 100,– (excl. 21% BTW voor bedrijven) voor de afgesproken termijn.
· Er wordt geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in veelvoud van € 100,–, resulteert in het verkrijgen van meerdere lidmaatschappen.
· De incasso van de bedragen geschiedt door middel van een automatische
machtiging en zal naar keuze in één keer, dan wel twee keer (in ? en ?) worden geïncasseerd.
· Het vermogen zal beheerd worden door het bestuur van O.V.V. Animo.
– Reknr is NL SNSB 8801 8732 12 t.n.v. O.V.V. Animo

TAKEN, WEDERDIENSTEN, ETC BESTUUR:
· Het bestuur van O.V.V. Animo zorgt voor het eenmalig opzetten en vervolgens periodiek onderhouden van een Club van 100 bord. Dit bord zal een plaats vinden bij O.V.V. Animo op een nog nader   te bepalen prominente plaats. Op betreffend bord zullen de namen van de leden worden vermeld. Indien een lid om privacy reden niet genoemd wil worden moet dit worden gerespecteerd.  Uiteraard  zijn de gegevens van het desbetreffende lid wel bekend bij het bestuur en zal discreet met de gegevens worden omgegaan.
· Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst c.q. activiteit voor de leden vande Club van 100, waarvoor per jaar per lid een nader te noemen bijdrage wordt gevraagd. Een partner is hier, tegen bijbetaling, natuurlijk ook welkom!
· Het presenteren van een financieel verslag tijdens de bijeenkomst van deze Club van 100.
· Vermelding op de site van O.V.V. Animo
· Met enige regelmaat vermelding “Club van 100” in de Treffer.

 

Reacties gesloten